Navigácia

Partners

Štvrtok 29. 1. 2015

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

             

...........................................................................................

  

Novinky

 • Rebríček TOP škôl na Slovensku - zverejnený v denníku Plus jeden deň

 • ELEKTROTECHNICI POZOR !

  SPŠ v Snine je oprávnenou osobou pre vzdelávanie - oprávnenie VVZ-1234/07-05.1

  ELEKTROTECHNICI  POZOR !

  Aj v tomto roku mnohým z Vás uplynie 5-ročná lehota na absolvovanie

  „ Aktualizačnej  odbornej  prípravy  - AOP“

 • Junior Freshhh

  Po prvýkrát sa študenti Strednej priemyselnej školy v Snine zapojili so hry Junior Freshhh, ktorej organizátorom a vyhlasovateľom na Slovensku je spoločnosť SLOVNAFT, a.s., člen skupiny MOL.

  Hry sa mohli zúčastniť trojčlenné súťažné tímy študentov zo všetkých stredných škôl Slovenskej republiky, vrátane 8-ročných gymnázií, ktorí ešte neabsolvovali maturitnú skúšku, bez ohľadu na ročník. Podmienkou účasti v hre bola povinná registrácia hráčov, ktorí museli byť žiakmi tej istej školy. Hra pozostávala  z on-line časti a z finále hry, ktoré bude realizované prezenčnou formou. Pre každé súťažné kolo on-line časti hry bolo príslušné zadanie sprístupnené prostredníctvom internetovej stránky junior.freshhh.sk  od 20:00 hod. príslušného dňa podľa časového harmonogramu. Jedno kolo obsahovalo 3 úlohy a na ich riešenie mali študenti vždy 48 hodín.

 • Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách

  Príjemná hudba, športová hala plná mladých ľudí, športový duch a neopakovateľná  atmosféra adventného obdobia - to všetko vytvorilo priestor pre spoločné priateľské stretnutie, ktoré zorganizovala Stredná priemyselná škola v Snine dňa 10. decembra 2014.

  Tohtoročná záverečná bodka, ktorou škola slávnostne spečatila svoje aktivity v oblasti bezpečnosti na cestách v rámci projektu Bezpečné mesto Snina 2014 - Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách, bola v znamení súťaživosti, tvorivosti, šikovných rúk, ale i vedomostí  zameraných na problematiku bezpečnosti cestnej premávky, ktorá sa týka sa nás všetkých, či sedíme  za volantom, alebo vo verejnom dopravnom prostriedku, či sme cyklisti  alebo chodci.

 • Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní

  V priestoroch dielní Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi sa 11. novembra 2014 uskutočnilo kvalifikačné kolo prvého ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní. Organizátor si stanovil cieľ, ktorého zámerom bolo získať prehľad o úrovni vyučovania a vedomostiach z programovania CNC riadiacich systémov a schopnostiach čítania výkresovej dokumentácie na zúčastnených školách. Súčasne išlo o prezentáciu úrovne vedomostí a zručností nominovaných súťažiacich z jednotlivých prihlásených škôl. Z oslovených 57 škôl verejne prezentovať svoju pripravenosť sa odhodlalo len 21 a jednou z nich bola aj Stredná priemyselná škola v Snine. Celá súťažná atmosféra mala simulovať situáciu, na ktorú sa pripravuje absolvent strednej odbornej školy po ukončení štúdia.  Po nástupe do zamestnania pri CNC stroji musí súčiastku naprogramovať, vyrobiť, a to podľa výkresovej dokumentácie.

 • Návšteva ministra školstva

  12. novembra 2014 Strednú priemyselnú školu v Snine poctil svojou návštevou minister školstva Peter Pellegrini.  

  Program stretnutia sa začal o 13 30 hod. neformálnym pracovným stretnutím pána ministra s vedením školy a predsedníčkou Rady školy. Napätú úvodnú atmosféru prelomil pán minister priateľským stiskom rúk a po privítaní  riaditeľkou školy sa otvorila konštruktívna beseda, predstavenie školy a načrtnutie línie do budúcnosti, či možnosť zapojenia sa školy do pripravovaných medzirezortných projektov. Pán minister sa aktívne zaujímal o školu a jej odborné vybavenie. Spoločne sme si prešli odborné učebne a zmodernizované laboratóriá, ktoré sú vďaka finančnej podpore zriaďovateľa - Prešovského samosprávneho kraja – vybavené najnovším technologickým vybavením, čím má škola vytvorené materiálno – technické predpoklady na poskytovanie kvalitného odborného vzdelávania.

 • Nenechaj si to pre seba!

  Dnešná doba je veľmi rýchla a už si ju nevieme predstaviť bez internetu, bez sociálnych sietí. A akosi spoločne s pozitívnymi prvkami, ktoré automaticky preberáme, nasávame a častokrát zažívame aj zlo, ktoré si pamätáme na celý život a môže poznačiť životy detí, ale aj nás dospelých.

  Dá sa tomu predísť? Sú spôsoby, ako sa chrániť? Aká je prevencia? Stredná priemyselná škola v Snine sa dlhodobo zaoberá touto témou. Venovala sa jej vo viacerých projektoch – Chceme byť on line, Bezpečne v reálnom a virtuálnom svete a sústreďovala sa postupne na jednotlivé ohrozené cieľové skupiny – napríklad na žiakov základných škôl, stredných škôl či seniorov.Podobne aj projekt Nenechaj si to pre seba sa skladal z viacerých fáz, ktoré boli koncipované ako vzdelávací cyklus. Zámerom projektu bolo populárno – náučným spôsobom poukázať na nebezpečenstvá internetu, ako internet používať a čo všetko internet poskytuje pre jednotlivé generácie.

 • S – sebarealizácia, P – poznávanie, Š – špecializácia

  Ak nepracujete na zlepšení seba každý deň, potom mrháte svojím životom – touto myšlienkou sa inšpirovali vyučujúci Strednej priemyselnej školy v Snine, ktorí sú zapojení do projektu Európskeho sociálneho fondu pod názvom  S – sebarealizácia, P – poznávanie, Š – špecializácia.

   Projekt sa skladá z viacerých aktivít, ktoré sú zamerané pre žiakov, na materiálno – technické vybavenie školy, ale aj pre učiteľov, na ich rozvoj a školiace aktivity. A k školeniu patrí , okrem iného, aj podporný materiál, ktorý škola získala v množstve zakúpenej odbornej literatúry zameranej na strojárstvo, techniku a prevádzku dopravy, technické lýceum, elektrotechniku, cudzie jazyky, slovenský jazyk, občiansku náuku a iné.

 • Štipendium v školskom roku 2014/2015

  8. 9. 2014

  Štipendium možno poskytnúť žiakovi denného štúdia strednej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

  1. ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)
  2. u ktorých 1/12 – ina príjmu za kalendárny rok prechádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada  o štipendium je najviac vo výške životného minima.

 • Zváračská škola pri SPŠ v Snine

  25. 8. 2014

   

  organizuje – ZVÁRAČSKÉ  KURZY

   

  Z-E1     kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou 
  Z-M1     kurz zvárania taviacou sa elektródou v aktívnom plyne (CO2)
  Z-G1     kurz zvárania plameňom
  D-G2    kurz rezania kyslíkom


  Príprava na úradne skúšky EN 287-1 
  Periodické preskúšanie zváračov

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina
  Partizánska 1059/23, 069 01 Snina
  pôvodná webová adresa: www.spssnina.edu.sk
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644
  telefón Školská jedáleň pri SPŠ: 057/3810187
  mail Školská jedáleň pri SPŠ: jana.dinicova1@gmail.com

Fotogaléria