Navigácia

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Stredná priemyselná škola v Snine
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Stredná priemyselná škola v Snine  na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
IČO: 00161721
DIČ: 2020512087   Bankové spojenie: 8826773110/5600

KONTAKTNÁ OSOBA
PeadDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

ADRESA
Stredná priemyselná škola v Snine
Partizánska 1059/23
069 01  Snina

KONTAKT
Telefón: +421 577623813
Fax: 057/7622618
Mobil: 0915 938 644
e-mail:  spssnina@spssnina.edu.sk
internetová adresa: sps-snina.edupage.org

 

NADLIMITNÉ ZÁKAZKY

 

 

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

P.č. Predmet zákazky Postup Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácie o výsledku VO Výsledky VO Informácie podľa §49a)
1 Vybavenie kuchyne a jedálne Verejná súťaž e-vestník.sk 16.09.2013

Všetkým uchádzačom bolo doručené oznámenie o vyhodnotení ponúk podľa §136 písm. e) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dátum doručenia: 08.10.2013

Informácia o uzavretí zmluvy

Otváranie ponúk  s označením - "Ostatné", dňa:16.09.2013 o 11.00 hod.

Informácie týkajúce sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1

Otváranie ponúk s označením - "Kritériá" dňa: 23.09.2013 o 11.00 hod.

Informácie týkajúce sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1

Informácie týkajúce sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 d)

Informácie týkajúce sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9  c)

2 "Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky" pre projekt "S-sebarealizácia, P-poznávanie, Š-špecializácia" Verejná súťaž e-vestník.sk 17.01.2014

Všetkým uchádzačom bolo doručené oznámenie o vyhodnotení ponúk podľa §136 písm. e) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dátum odosielanie: 28.01.2014

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk:

Poradie uchádzačov:

1. AutoCont SK a.s., Bardejovská 1/C, 040 01 Košice.

2. MIVASOFT spol. s.r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01,

3. CAMEA computer systems, a.s., Bottova 3, 080 01 Prešov

 

 

 

 

ZÁKAZKY PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verejná zákazka č.1
Predmet zákazky: Pokládka podláh v učebniach školy
Termín vystavenia objednávky: 27.08.2013
Termín zverejnenia: 23.08.2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejná zákazka č.2
Predmet zákazky: Doprava v rámci projektu Stáž v zahraničí =
                         rozvoj odborných a jazykových kompetencií

Termín vystavenia objednávky: 13.09.2013
Termín zverejnenia: 11.09.2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejná zákazka č.3
Predmet zákazky: Poistenie v rámci projektu Stáž v zahraničí =
                         rozvoj odborných a jazykových kompetencií

Termín vystavenia objednávky: 13.09.2013
Termín zverejnenia: 11.09.2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejná zákazka č.4
Predmet zákazky: Realizácia elektronického zabezpečenia objektu ŠJ
                         pri SPŠ Snina

Termín podpísania zmluvy: 11.11.2013
Termín zverejnenia: 05.11.2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verejná zákazka č.5
Predmet zákazky: Školský nábytok
Termín vystavenia objednávky: 02.12.2013
Termín zverejnenia: 02.12.2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejná zákazka č.6
Predmet zákazky: Pokládka podláh v učebniach školy
Termín vystavenia objednávky: 09.12.2013
Termín zverejnenia: 6.12.2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejná zákazka č.7
Predmet zákazky:
Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení v rámci projektu „Moderná škola – moderná technika – moderný priemysel“ spolufinancovaného z Operačného programu Vzdelávanie.
 
Lehota na predkladanie ponúk: 27.2.2014 10.00

Termín zverejnenia: 21.2.2014

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy: VÝZVA
na predloženie ponuky Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov


Úplné znenie výzvy:

VÝZVA na predloženie ponuky - Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení VO (*.PDF)
VÝZVA na predloženie ponuky - Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení VO (*.RTF)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÚHRNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU

Súhrná správa o zákazkách s nízskou hodnotou 1.Q/2016

https://www.dropbox.com/s/wyhkf4gxpleiq7z/SSoZ%20pod%C4%BEa%20%C2%A7%209%20ods.%209%201%20Q.docx?dl=0

Súhrná správa o zákazkách s nízskou hodnotou 2.Q/2016

https://www.dropbox.com/s/cj74qxbea2lhv5i/SSoZ%20pod%C4%BEa%20%C2%A7%209%20ods.%209%202%20Q.docx?dl=0

Súhrná správa o zákazkách s nízskou hodnotou 3.Q/2016

https://www.dropbox.com/s/esby1pqbnyamlmc/SSoZ%20pod%C4%BEa%20%C2%A7%209%20ods.%209.docx?dl=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Partizánska 1059/23
    069 01 Snina
  • +421 577623813
    fax: 057/7622618
    mobil: 0915938644

Fotogaléria