Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Piatok 23. 10. 2020

Dôležité linky

 

     

...................................

  

...................................

Nadštandardné aktivity školy

Projekt "Podporme svoje zdravie!" je pilotný projekt na Strednej priemyselnej škole v Snine podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa. 

Jedným z cieľov projektu je podporiť prirodzený pohyb a vnútornú motiváciu detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné  športovanie pre radosť z pohybu. 

V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium.

Naši študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov.
 

Žiacka školská rada

 

Počet návštev: 6839138

Fotogaléria

Fotogaléria

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov

Stredná priemyselná škola v Snine

akreditovaná  organizácia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce na základe oprávnenia číslo: VVZ-0090/19-05.1 organizuje

PRÍPRAVU  ELEKTROTECHNIKOV

1. Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov – držiteľov osvedčení pre oprávnenie podľa § 21, § 22, § 23 vyhlášky 508/2009 Z.z., v rozsahu 8 hodín, v cene 40 EUR (s DPH).

Účastník je povinný predložiť svoje pôvodné osvedčenie odbornej spôsobilosti.

2.  Kvalifikačné školenie pre elektrotechnikov doteraz bez osvedčenia    

a. školenie podľa § 21 vyhlášky 508/2009  Z.z. na získanie kvalifikácie:

    -  elektrotechnik pre činnosť na elektrických zariadeniach do 1000 V triedy A a bleskozvodov,  v rozsahu 20 hodín, v cene 80 EUR ( s DPH),    

 b. školenie podľa § 22 vyhlášky 508/2009 Z.z. na získanie kvalifikácie:

      - samostatný elektrotechnik pre činnosť na elektrických zariadeniach do 1000 V triedy A a bleskozvodov, v rozsahu 23 hodín, v cene 100 EUR ( s DPH),     

c. školenie podľa § 23 vyhlášky 508/2009 Z.z. na získanie kvalifikácie: 

    - elektrotechnik  na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky na   elektrických zariadeniach do 1000 V triedy A a bleskozvodov, v rozsahu 26 hodín, v cene 120 EUR ( s DPH).

Termíny po dohode s účastníkmi. 
Záujemci sa môžu hlásiť osobne na sekretariáte SPŠ v Snine alebo telefonicky na č. 057/7623813, resp. mobil 0907952429

Ďakujeme za spoluprácu pri našich projektoch

     

    

      

  

 

Videá

Dni mesta Snina

 

Svetový deň stolného tenisu
Projekt ...ideme hrať ping – poooooong...

 

Ako eurofondy pomohli môjmu regiónu a mestu

Euroscola 2018 - Súťaž "Milujem Európu"

SPŠ Snina v Digitálnej garáži Googlu

 

Súťaž Supercyklista a supervodič organizujeme každý rok, ale v šk. roku roku 2016/17 bola iná :)

 

TV Zemplín o našom peojekte Liga za bezpečný internet

 


Reportáž Katky Kleknerovej o našom projekte Liga za bezpečný internet


Medzitriedny volejbalový turnaj organizovaný JA Firmou L-Team v rámci predmetu aplikovaná ekonómia na Strednej priemyselnej skole v Snine 26.1.2017

 

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

.

... a zazvonil zvonec

Dňa 18. 03. 2016 žiaci Strednej priemyselnej školy, prevažne zo študijných odborov elektrotechnika a technické lýceum, absolvovali zaujímavé exkurzie v dvoch košických firmách: T-Systems Slovakia s.r.o. a Východoslovenská distribučná, a.s.

 

 

Povedali a napísali o nás ...

... v TV JOJ vo veľkých novinách 7. februára 2017 od 36. minúty

... v Teleregine RTVS

Výmenný pobyt študentov

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/96179


od 11 min, 20 s

... v reportáži TV Zemplín

 

Naši partneri

Vitajte na stránkach SPŠ

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy         - prezentácia (.avi)
3765 M technika a prevádzka dopravy         - prezentácia (.avi)
3918 M technické lýceum                             - prezentácia (.avi)
2675 M elektrotechnika                                - prezentácia (.avi)
2697 K  mechanik elektrotechnik                 - prezentácia (.avi)

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • Oznam - sociálne štipendium

  Oznamujeme žiakom - poberateľom sociálneho štipendia, že si štipendium môžu vyzdvihnúť za dodržania dohodnutých hygienických pravidiel na sekretariáte školy

  v pondelok - 26. 10. 2020 v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.

 • Riaditeľka Strednej priemyselnej školy, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina, PaedDr. Alena Romanová, predkladá Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania s platnosťou od 12. októbra 2020, v ktorom určuje pravidlá dištančnej formy vzdelávania v škole.

  Konkrétne pravidlá:

  1. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
   • prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
   • pr
 • Oznamujeme Vám, že rozhodnutím ministerstva školstva SR sa s okamžitou platnosťou prerušuje prezenčná forma vzdelávania na stredných školách, zastavuje sa prevádzka internátov a školských jedální.

  Prerušenie je až do odvolania !!!

  Od zajtra sa vyučuje len dištančne !!!

  Oznamujeme svojim žiakom, aby necestovali na internáty !!!!

  Informácie aj na: https://www.facebook.com/branislav.grohling/

  V Snine 11. októbra 2020 PaedDr. Alena Romanová

  riaditeľka školy

 • Strojnícka fakulta v Košiciach a Stredná priemyselná škola v Snine sú navzájom veľmi úzko prepojené školy, ktoré spája podpísané Memorandum o spolupráci a vzájomnej pomoci.

  Rozpracované oblasti spolupráce sa naplno realizovali a napĺňajú v prednáškovej činnosti, v odborných exkurziách priamo v špecializovaných laboratóriách fakulty.

  Hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa a náš priateľ daroval 30 ochranných štítov zamestnancom Strednej priemyselnej školy v Snine, aby nás chránil pred následkami ochorenia COVID – 19.

 • Naša škola (učitelia a zamestnanci školy) sa aktívne zapojila do tohto podujatia svojou aktivitou:

  Turistika v rodnom kraji - Poloniny

  Dňa 14.9.2020 sa uskutočnil výstup na Jariabu (Riabu) Skalu (1199 m n. m.),odkiaľ bol nádherný výhľad na Vihorlat, Veľký Bukovec, ale aj na neďalekú Ukrajinu i Poľsko. Po hranici sa pokračovalo na kopec Ďurkovec (1189 m n. m) a ďalej na Tri studničky. Cestu sme ukončili v malebnej dedinke Runina.

  Mgr.Hana Mišková

 • COVID-19 Pokyny č. 3

  upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v SPŠ Partizánska 1059/23, 069 01 Snina v období od 30. septembra 2020

  Riaditeľstvo SPŠ Partizánska 1059/23, 069 01 Snina vydáva tieto pokyny č. 3 upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v súvislosti s pandémiou COVID 19 v období od 30. septembra 2020:

  1. Dôsledne postupovať podľa manuálu a podľa pokynov triednych učiteľov.

  2. V súvislosti s pandémiou COVID-19 je potrebné pri nástupe do školy doniesť vyplnené a podpísané zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom dokumenty, ktoré sú zverejnené na stránke školy a sú k dispozícii aj na sekretariáte školy.

 • Oznam

  Plenárna schôdza rodičovského združenia, ktorá sa mala konať 6. 10. 2020 je v súlade s platnými legislatívnymi opatreniami a odporúčaniami z dôvodu nepriaznivého vývoja pandémie COVID-19 zrušená.

 • COVID-19 Pokyny č. 2

  upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v SPŠ Partizánska 1059/23, 069 01 Snina v období od 16. septembra 2020

  Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Strednej priemyselnej škole pre školský rok 2020/2021

  Riaditeľstvo SPŠ Partizánska 1059/23, 069 01 Snina vydáva tieto pokyny č. 2 upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v súvislosti s pandémiou COVID 19 v období od 16. septembra 2020:

 • COVID-19 Pokyny č. 1

  Riaditeľstvo SPŠ Partizánska 1059/23, 069 01 Snina vydáva tieto pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v súvislosti s pandémiou COVID 19 v období od 1. septembra 2020:

  Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 9.00 hod. Podmienkou účasti na otvorení školského roka je absolvovanie ranného filtra – meranie teploty a mať pri sebe ochranné rúško.

  1. V súvislosti s pandémiou COVID-19 je potrebné pri nástupe do školy doniesť vyplnené a podpísané zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom tieto dokumenty, ktoré odovzdáte triednym učiteľom:

 • Školský rok 2020/2021

  Milí žiaci,

  slávnostné zahájenie školského roka 2020/2021

  bude 2. septembra 2020 o 9.00 hod. na školskom dvore.
  Veríme, že nám to počasie dopraje.

  Školské tašky ešte môžete nechať doma, ale určite si nezabudnite rúško.

  Na všetkých Vás sa teší vedenie školy a celý tím zamestnancov
  SPŠ v Snine.

 • Strednej priemyselnej školy a Školskej jedálne, Partizánska 1059/23, Snina zo siete škôl a za zachovanie Strednej priemyselnej školy, Partizánska 1059/23, Snina ako samostatnej školy a Školskej jedálne, Partizánska 1059/23, Snina

  Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK v týchto dňoch predkladá Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na:

  - vyradenie Strednej priemyselnej školy, Partizánska 1059/23, Snina zo siete škôl a školských zariadení SR,

  - vyradenie Školskej jedálne, Partizánska 1059/23, Snina zo siete škôl a školských zariadení SR,

 • 60 rokov jestvovania školy je čas na krátku rekapituláciu desaťročného obdobia od vydania poslednej Pamätnice. S takouto ambíciou sme pristupovali k vytvoreniu virtuálnej Pamätnice školy 2020, ktorú predkladáme, vážení čitatelia, pri príležitosti 60. výročia vzniku Strednej priemyselnej školy v Snine. Predkladaná publikácia je pokračovaním v mapovaní histórie školy a kontinuálne nadväzuje na doterajšie spracované príspevky, ktoré sú k dispozícii od vzniku školy až po jej súčasnosť. Pamätnica školy 2020 vychádza z podkladov z predchádzajúceho obdobia – z publikácie 25 rokov Strednej priemyselnej školy strojníckej v Snine, z Pamätnice 2000, z Pamätnice 2010 a z ďalšej pedagogickej dokumentácie.

 • Školské priestory počas prázdninových mesiacov by mali byť oázou ticha a pokoja a „oddychovať“ tak, ako oddychujú aj žiaci, ktorí sú v nich počas celého školského roka. Ale v Strednej priemyselnej škole v Snine je opak pravdou.

  Práve v tomto období vrcholia práce na projekte, ktorý je „Realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“.

  V škole sa vytvorí - Regionálne centrum vzdelávania v Strednej priemyselnej škole v Snine. Takéto odborné pracovisko v priestoroch školy si samozrejme vyžiadalo stavebné úpravy, rekonštrukciu technických rozvodov a elektroinštalácií podľa technických požiadaviek v súlade s projektovou dokumentáciou.

 • júl 2020

  Stredná priemyselná škola v Snine sa úspešne zapojila do projektu Región IT riešení, ktorý bol vyhlásený Prešovským samosprávnym krajom v spolupráci s firmou Unicorn. Medzi 10 úspešných prihlásených tímov bolo vybrané aj družstvo Atečko zo SPŠ v Snine.

  Projekt trval od júna 2019 do apríla 2020. Zúčastnili sa ho šiesti žiaci študijného odboru technické lýceum.

  V tomto projekte sa pracovný tím zameral na tvorbu aplikačného software s prepojením na web stránku a na riešenie databázovej problematiky. Študenti vytvorili aplikáciu na riešenie úloh stability a kvality regulačných obvodov pomocou JavaScript jazyka a web stránku pomocou WebKitu, ktorý im poskytla firma Unicorn. Počas realizácie projektu preukázali svoje vedomosti a úsilie vzdelávať sa v programátorskej oblasti jazykov HTML, CSS, JavaSript. Žiaci prepojili vedomosti z programovania, grafiky a tvorby web stránok.

 • Ondrej Bodnár sa rozbehol – projekt žiaka technického lýcea

  Stredná priemyselná škola sa v školskom roku 2019/2020 zapojila do projektu Rozbehni sa! Academy, ktorý mal ukázať, ako rýchlo a odborne rozbehnúť svoj podnikateľský nápad.

  Ondrej Bodnár, žiak študijného odboru technické lýceum, vytvoril Project::ADK, ktorý je zameraný na zvýšenie efektívnosti vyučovania predmetu administratíva a korešpondencia.

  Cieľom celého projektu bolo dosiahnuť:
  - šifrovanie exportovaných domácich úloh,
  - prehľadné sledovanie pokroku žiakov.

  Ondrej prihlásil svoj projekt do „Rozbiehatora“ projektu Juraja Kováča z Rozbehni sa! Academy. Z množstva začínajúcich mladých podnikateľov bol práve jeho projekt vybraný a úspešný. Je určený pre stredné školy a dostupný ako softvér, ale aj ako webová a mobilná aplikácia.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria