Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Utorok 11. 12. 2018

Dôležité linky

 

     

...................................

  

...................................

Nadštandardné aktivity školy

Projekt "Podporme svoje zdravie!" je pilotný projekt na Strednej priemyselnej škole v Snine podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa. 

Jedným z cieľov projektu je podporiť prirodzený pohyb a vnútornú motiváciu detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné  športovanie pre radosť z pohybu. 

V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium.

Naši študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov.
 

Počet návštev: 5756916

Fotogaléria

Ďakujeme za spoluprácu pri našich projektoch

     

    

      

  

 

Videá

Svetový deň stolného tenisu
Projekt ...ideme hrať ping – poooooong...

 

Ako eurofondy pomohli môjmu regiónu a mestu

Euroscola 2018 - Súťaž "Milujem Európu"

SPŠ Snina v Digitálnej garáži Googlu

 

Súťaž Supercyklista a supervodič organizujeme každý rok, ale v šk. roku roku 2016/17 bola iná :)

 

TV Zemplín o našom peojekte Liga za bezpečný internet

 


Reportáž Katky Kleknerovej o našom projekte Liga za bezpečný internet


Medzitriedny volejbalový turnaj organizovaný JA Firmou L-Team v rámci predmetu aplikovaná ekonómia na Strednej priemyselnej skole v Snine 26.1.2017

 

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

.

... a zazvonil zvonec

Dňa 18. 03. 2016 žiaci Strednej priemyselnej školy, prevažne zo študijných odborov elektrotechnika a technické lýceum, absolvovali zaujímavé exkurzie v dvoch košických firmách: T-Systems Slovakia s.r.o. a Východoslovenská distribučná, a.s.

 

 

Povedali a napísali o nás ...

... v TV JOJ vo veľkých novinách 7. februára 2017 od 36. minúty

... v Teleregine RTVS

Výmenný pobyt študentov

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/96179


od 11 min, 20 s

... v reportáži TV Zemplín

 

Naši partneri

Vitajte na stránkach SPŠ

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy         - prezentácia (.avi)
3765 M technika a prevádzka dopravy         - prezentácia (.avi)
3918 M technické lýceum                             - prezentácia (.avi)
2675 M elektrotechnika                                - prezentácia (.avi)
2697 K  mechanik elektrotechnik                 - prezentácia (.avi)

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • Neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v Strednej priemyselnej škole v Snine sú odborné exkurzie, zamerané na plynulý prechod študentov na vysokoškolské štúdium alebo na trh práce. V rámci Európskeho týždňa odborných zručností vyučujúci odborných predmetov so žiakmi 4. ročníka študijného odboru strojárstvo a technika a prevádzka dopravy navštívili spoločnosť ProTech Coating Service, s.r.o. v Prešove a Fakultu výrobných technológií so sídlom v Prešove Technickej univerzity v Košiciach.

 • V školskom roku 2018/2019 sa naša škola po druhýkrát zapojila do súťaže iBobor. Je to medzinárodná súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem všetkých žiakov o informačné a komunikačné technológie (IKT).

  Cieľom súťaže je iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V 12. ročníku 2018/19 súťažilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl. V kategórii Juniori (žiaci 1. - 2. ročníka) súťažilo na Slovensku 7 775 žiakov, v kategórii Seniori (žiaci 3. - 4. ročníka) súťažilo 4 086 súťažiacich.

 • Krajské kolo už 20. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve sa uskutočnilo 19. novembra 2018 tradične v priestoroch Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove.

  Strednú priemyselnú školu v Snine reprezentovali v kategórii A – Blažej Gnip a Dávid Jankaj, v kategórii C – Marián Tišliar, žiaci IV. A triedy zo študijného odboru strojárstvo.

  Súťaž pozostávala z dvoch kôl, a to z teoretickej časti a z praktickej časti.

  V teoretickej časti súťažiaci v obidvoch kategóriách vypracovali test z otázok obsahujúcich výber zo základného učiva strojárskych predmetov- technického kreslenia, strojárskej technológie, časti strojov, kontroly a merania.

 • eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

  eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

  eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy

  Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.

  Naša škola sa od školského roka 2018/2019 zapojila do tohto európskeho programu a realizuje jazykový projekt v nemeckom jazyku pod názvom Kartenaustausch - Zum Geburtstag viel Glück! a získala certifikát.

  Spolu s ostatnými projektovými partnermi (Poľsko, Slovinsko, Turecko) je naším cieľom

 • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila v auguste 2018 pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018 7. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

  na tému: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami, poznávanie histórie a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

  Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci SPŠ v Snine. Ich snahou bolo vytvoriť záložky, ktoré budú nielen funkčné, ale aj nápadité. Vyrábali ich podľa vlastnej fantázie a ľubovoľnou technikou. Tvorba záložiek podporila u žiakov rozvoj kreativity, fantázie, manuálnej zručnosti i práce s informáciami z dejín Čechov a Slovákov. Žiaci tento projekt prijali ako príjemné spestrenie vyučovania a my veríme, že v nich podnietil i túžbu spoznávať osobnosti národných dejín, ale i chuť prečítať si ďalšiu knihu.

 • Ďalší úspešný projekt SPŠ v Snine je v záverečnej fáze! Niekoľkomesačná prípravná práca pracovného tímu umožnila 49 žiakom v súvislosti s výzvou ERASMUS+ v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov vycestovať do zahraničia a svoju povinnú dvojtýždňovú odbornú prax zrealizovať v troch hosťujúcich krajinách: v Českej republike v mestách Písek a České Budějovice, vo Veľkej Británii v meste Londýn a v Nemecku v meste Jena.

  Úspešný projekt Spojenie – prax – škola bol po podpísaní zmluvy s Národnou agentúrou SAAIC realizovaný v troch hlavných fázach. Prípravnú fázu tvorili aktivity realizované pred vycestovaním účastníkov na mobilitnú stáž, realizačnú fázu zase samotné vycestovanie účastníkov na mobilitnú stáž a prax v zahraničných firmách a porealizačnú fázu, ktorá je určená na práce po ukončení mobilitnej stáže zamerané hlavne na diseminačné aktivity.

 • Finančná gramotnosť - slovné spojenie, ktorému všetci rozumieme. Alebo aspoň si myslíme, že mu rozumieme. Ale ako je to v bežnom živote? Rozumieme svojim financiám? Naozaj robíme správne finančné rozhodnutia? Cieľom nie je iba konštatovanie „viem, čo je finančná gramotnosť“, ale aj aktívne podieľanie sa na jej zvyšovaní a aktívne využívanie v praxi.

  V rámci Mesiaca finančnej gramotnosti prijala Stredná priemyselná škola v Snine ponuku Nadácie Partners zapojiť sa do tohto projektu a uskutočnilo sa stretnutie učiteľov školy a odborníkov z oblasti financií Mgr. Butalu a V. Hrabovčínovej, zamerané na témy dôchodkové zabezpečenie, správne finančné návyky, finančné plánovanie.

 • Od 30. októbra 2018 (utorok) - začiatok jesenných prázdnin do 2. novembra 2018 (piatok) - koniec jesenných prázdnin.

  Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách 5. november 2018 – pondelok.

 • PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy, v zmysle platnej legislatívy poskytuje žiakom školy

  29. októbra 2018 riaditeľské voľno.

  Dôvod:

  • organizačné a prevádzkové dôvody.

  Snine 25. októbra 2018

  PaedDr. Alena Romanová riaditeľka školy

 • Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine a vedenie SPŠ zvoláva plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa bude konať v priestoroch školskej jedálne dňa

  23. 10. 2018 o 15.30 hod.

  Po jej skončení sa uskutočnia triedne aktívy rodičovského združenia.

  Program zasadnutia rodičovského združenia 23. 10. 2018:

  a) plenárne zasadnutie – začiatok o 1530

  1. Otvorenie
  2. Deň Prešovského samosprávneho kraja
  3. Opakované voľby do Rady školy v kategórii zástupca rodičov
  4. Príhovor pani riaditeľky a p
 • Cezpoľný beh žiakov SŠ

  Oddnes bude našu školu zdobiť nový pohár za 1. miesto v Cezpoľnom behu žiakov SŠ, ktorý nám donieslo družstvo našich študentov v zložení: Samuel Holovka, III. C, Adam Ondika, III. A a Miroslav Špitalik IV. A.

  Na štart sa postavilo spolu 14 žiakov. Keďže Adam dobehol do cieľa ako 2. , Samo ako 5. a Miro ako 6., do celkového hodnotenia si pripísali najviac bodov, a tak jednoznačne zvíťazili.

  Náročný terén, dlhá trať a ani sychravé jesenné počasie neodradili našich chlapcov od toho, aby zvíťazili v silnej konkurencii škôl okresu. Budeme im držať palce na budúci týždeň, kedy budú reprezentovať nielen našu školu, ale i celý okres na krajskom kole v Starej Ľubovni.

 • Pozvánka

  Vedenie SPŠ v Snine pozýva rodičov na schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa bude konať v školskej jedálni dňa 10. 10. 2018 o 15.30 hod.

  Program:

  1. Otvorenie

  2. Voľby členov Rady školy pri SPŠ v Snine v kategórii zástupcovia rodičov v počte jeden.

  3. Záver

  V Snine 2. 10. 2018 PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

 • 23.9 – 30.9.2018

  Naša škola sa aktívne zapojila do tohto podujatia svojou aktivitou:

  Turistika v rodnom kraji

  Dňa 11.9.2018 sa uskutočnil výstup na Tri Tably a Morské oko. Cieľom podujatia je zapojenie študentov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov našej školy do spoločnej pohybovej aktivity a zároveň poznanie turistických tras v našom okolí. Plánujeme ešte ďalšie trasy, len záleží na počasí.

  FOTODOKUMENTÁCIA HOVORÍ ZA VŠETKO

  Využili sme ešte posledné letné dni a 20.9.2018 sme tento výstup zopakovali s inou skupinou našich študentov.

 • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov, ktorí sa zúčastnia projektu ERASMUS +, sa uskutoční 12. septembra 2018 o 15.30 hod. v Strednej priemyselnej škole v Snine v učebni A107 (učebňa SJL).

  Účasť všetkých rodičov povinná!

  PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria