Navigácia

​Buďte s nami v kontakte
aj na sociálnej sieti.

Sobota 20. 1. 2018

Dôležité linky

 

     

...................................

  

Nadštandardné aktivity školy

Projekt "Podporme svoje zdravie!" je pilotný projekt na Strednej priemyselnej škole v Snine podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa. 

Jedným z cieľov projektu je podporiť prirodzený pohyb a vnútornú motiváciu detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné  športovanie pre radosť z pohybu. 

V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium.

Naši študenti si môžu vybrať z troch cudzích jazykov.
 

Počet návštev: 5354798

Fotogaléria

Ďakujeme za spoluprácu pri našich projektoch

     

    

      

  

 

Videá

Ako eurofondy pomohli môjmu regiónu a mestu

Euroscola 2018 - Súťaž "Milujem Európu"

SPŠ Snina v Digitálnej garáži Googlu

 

Súťaž Supercyklista a supervodič organizujeme každý rok, ale v šk. roku roku 2016/17 bola iná :)

 

TV Zemplín o našom peojekte Liga za bezpečný internet

 


Reportáž Katky Kleknerovej o našom projekte Liga za bezpečný internet


Medzitriedny volejbalový turnaj organizovaný JA Firmou L-Team v rámci predmetu aplikovaná ekonómia na Strednej priemyselnej skole v Snine 26.1.2017

 

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

.

... a zazvonil zvonec

Dňa 18. 03. 2016 žiaci Strednej priemyselnej školy, prevažne zo študijných odborov elektrotechnika a technické lýceum, absolvovali zaujímavé exkurzie v dvoch košických firmách: T-Systems Slovakia s.r.o. a Východoslovenská distribučná, a.s.

 

 

Povedali a napísali o nás ...

... v TV JOJ vo veľkých novinách 7. februára 2017 od 36. minúty

... v Teleregine RTVS

Výmenný pobyt študentov

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/96179


od 11 min, 20 s

... v reportáži TV Zemplín

 

Naši partneri

Vitajte na stránkach SPŠ

Nájdete tu všetky dôležité informácie o škole,
o študijných odboroch, ako aj informácie súvisiace
s bežným životom školy - rozvrh, suplovanie, súťaže
a iné aktivity.

SPŠ v súčasnosti poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo – grafické systémy         - prezentácia (.avi)
3765 M technika a prevádzka dopravy         - prezentácia (.avi)
3918 M technické lýceum                             - prezentácia (.avi)
2675 M elektrotechnika                                - prezentácia (.avi)
2697 K  mechanik elektrotechnik                 - prezentácia (.avi)

"Nájdi svoju školu, nájdeš sám seba."

Novinky

 • dňa 30. januára 2018

  Pozývame žiakov, ktorí majú záujem o štúdium v našej škole, ich rodičov, výchovných poradcov, metodikov a učiteľov základných škôl na

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  dňa 30. januára 2018

  Stručne z programu:

  ... informácie

  ► o študijných odboroch: strojárstvo, technika a prevádzka dopravy, elektrotechnika,

  technické lýceum

  ► o vyučovaní jednotlivých predmetov ►o školskom vzdelávacom programe

  ► o forme prijímacích skúšok ► o mimoškolskej činnosti ►o úspešnosti našich absolventov

 • V pondelok 8. januára po zimných prázdninách sa v obradnej miestnosti Mestského úradu v Snine uskutočnilo stretnutie primátora Štefana Milovčíka s riaditeľmi škôl a školských zariadení na území mesta. Okrem už spomínaných sa na ňom zúčastnili aj prednostka MsÚ Jana Rosičová, referentky útvaru školstva a regionálneho rozvoja Jaroslava Miková a Eva Mihaliková a študent 3. ročníka SPŠ v Snine Štefan Matús.

  Števo získal 3. miesto v študentskej súťaži Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2017, ktorú vyhlásil Úrad vlády Slovenskej republiky. Do súťaže sa zapojil s krátkym videospotom o zrekonštruovanom sninskom kaštieli a takýmto pozitívnym spôsobom spropagoval v médiách na celom Slovensku nielen kaštieľ, ale i naše mesto. Primátor ocenil jeho čin a venoval mu knihu Kaštieľ v Snine, plastiku Herkula, nástenný kalendár s leteckými zábermi z nášho mesta a niekoľko ďalších propagačných predmetov.

 • Poslednou z tohtoročných aktivít Strednej priemyselnej školy v Snine týkajúcej sa oblasti bezpečnosti na cestách v rámci projektu Bezpečné mesto Snina bolo už po 6-krát športovo-zábavné dopoludnie, ktoré sa uskutočnilo 12. 12. 2017 na ploche sninskej športovej haly. Pozvanie SPŠ v Snine spoločne si zasúťažiť, ale zároveň aj preveriť si vedomosti z problematiky bezpečnosti cestnej premávky, prijalo 9 základných škôl, ktoré vyslali do súťažných tímov svojich zástupcov a do hľadiska divákov.

  Zaujímavé podujatie, ktoré napĺňala aj atmosféra adventného obdobia, otvorila riaditeľka školy PaedDr. Romanová, ktorá poukázala na dôležitosť takýchto aktivít práve pre žiakov základných škôl a poďakovala aj zástupcom mesta za finančnú podporu, prostredníctvom ktorej mohla SPŠ v Snine toto podujatie zrealizovať.

 • Stredná priemyselná škola v Snine už po šiestykrát zasadne do europarlamentných lavíc v Štrasburgu.

  V projekte Euroscola 2018 sa žiaci pod vedením svojich učiteľov zapojili do aktivít na témy:

  • Rok 2018 - Európsky rok kultúrneho dedičstva,
  • Erasmus+ podpora ďalšieho štúdia v zahraničí.

  Koncom mája 2018 24 študentov a 2 pedagógovia budú v Štrasburgu v parlamentných laviciach spoločne so svojimi rovesníkmi diskutovať o problémoch a hľadať východiská a riešenia, ktoré môžu byť prínosom pre celú Európsku úniu.

 • V školskom roku 2017/2018 sa naša škola po prvýkrát zapojila do súťaže iBobor. Je to medzinárodná súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem všetkých žiakov o informačné a komunikačné technológie (IKT).

  Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V 11. ročníku 2017/18 súťažilo 74 216 súťažiacich zo 992 škôl. V kategórii Juniori (1.- 2. ročníka) súťažilo 7 775 žiakov, v kategórii Seniori (žiaci 3.-4. ročníka) 4 716 súťažiacich.

 • sa konal 30.11. 2017 v telocvični SPŠ. Organizátorkou turnaja bola Mgr. Hana Mišková

  Výsledky: 1. miesto SPŠ

  2. miesto SOŠ

  3. miesto GYM

  4. miesto SCŠ

 • V školskom kole Olympiády v nemeckom jazyku si zmeralo svoje sily 6 súťažiacich. Súťaž bola rozdelená do dvoch častí, písomnej a ústnej. Písomná časť pozostávala z počúvania s porozumení, čítania s porozumením a testu z gramatiky a slovnej zásoby, ústna z opisu obrázka a rozhovoru na dve témy.

  Do obvodného kola postupuje a našu školu bude reprezentovať Miroslav Zoller z III.L triedy. Na druhom mieste sa umiestnil Patrik Kalinič z IV.C a na treťom Róbert Dzuba z triedy IV.C.

  Zúčastneným srdečne blahoželáme. Hlavné ceny do súťaže – finančnú hotovosť – poskytlo Rodičovské združenie pri Strednej priemyselnej škole v Snine. Vyhodnotenie s odovzdávaním cien a diplomov sa uskutočnilo za prítomnosti riaditeľky školy PaedDr. Aleny Romanovej.

 • Krajské kolo 19. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve sa uskutočnilo 29. novembra 2017 tradične v priestoroch Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove.

  Strednú priemyselnú školu v Snine reprezentovali v kategórii A – Branislav Gnip a Dávid Lukáč, v kategórii C – Marián Tišliar, všetci zo študijného odboru strojárstvo.

  Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti.

  V teoretickej časti súťažiaci vypracovali test z otázok obsahujúcich výber zo základného učiva strojárskych predmetov- technického kreslenia, strojárskej technológie a z časti strojov.

 • Školského kola súťaže ZENIT v strojárstve, ktoré sa konalo 10. novembra 2017 v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Snine, sa zúčastnili 4 žiaci zo študijného odboru strojárstvo, a to Branislav Gnip IV. A, Róbert Dzuba IV. A, Dávid Lukáč IV. A a Daniel Branislav Štutika III. A.

  Víťazom sa stal Branislav Gnip, na druhom mieste sa umiestnil Dávid Lukáč a obidvaja postúpili na krajské kolo. O tretie miesto, s rovnakým počtom bodov, sa podelili ďalší dvaja súťažiaci.

  Súťaž pozostávala z teoretickej časti, kde súťažiaci vypracovali test z otázok obsahujúcich výber zo základného učiva strojárskych predmetov – zameranie na technické kreslenie, strojársku technológiu, strojové súčiastky a meranie rozmerov.
  Súťažiaci v praktickej časť mali za úlohu:
  1. vytvoriť model a nakresliť technický výkres,

 • Všetko sa to začalo v októbri 2017. Informačná kancelária Európskeho parlamentu vyhlásila projekt EUROSCOLA 2018 a my, žiaci i učitelia SPŠ v Snine, sme po predchádzajúcich úspechoch v tomto programe netrpezlivo čakali na vyhlásenie tém. Hneď nás zaujali dve témy. Ich prelínanie bolo pre nás novou výzvou tvorenia množstva aktivít, ktoré by oslovili nielen žiakov a učiteľov, ale i rodinných príslušníkov a širokú verejnosť.

  Stredná priemyselná škola v Snine na dva mesiace ožila životom krajín EÚ, došlo k spestreniu študentského života a k obohateniu vedomostí o EÚ. V priebehu jednotlivých fáz sa kládol dôraz hlavne na vytvorenie dostatočného priestoru na tímovú prácu, ale aj diskusiu, analýzu, vyslovenie vlastných názorov, postojov a na zvyšovanie vlastného povedomia o nami zvolených témach: Rok 2018 – Európsky rok kultúrneho dedičstva a Erasmus+ - podpora ďalšieho štúdia v zahraničí. Akýmsi vyvrcholením viacerých aktivít Euroscoly bol 2. november 2017 a aktivita Milujem Európu.

 • 10. - 12. novembra 2017 sa v Bratislave konala Jesenná škola - Učitelia proti dezinformáciám.

  Tento projekt pripravil Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v spolupráci s Ministerstvom zahraničných veci SR, Nadáciou Friedricha Eberta a Severoatlantickou alianciou.Cieľom projektu bolo posilnenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám - dezinformáciám, propagande a falošným správam, ktoré predstavujú novodobý spoločenský fenomén a zároveň bezpečnostnú hrozbu. Projekt usiloval o rozvoj spôsobilostí a posilnenie vedomostí stredoškolských pedagógov, ktorí následne posilňujú kritické myslenie študentov a zabraňujú ďalšiemu šíreniu dezinformácií či radikalizácii spoločnosti.V rámci projektu poprední slovenskí aktivisti a odborníci na prednáškach, workshopoch a tréningoch oboznámili vybraných učiteľov s proglematikou dezinformácií a propagandy na Slovensku. Našu školu na podujatí reprezentovala a v príprave zaujímavých aktivít pre žiakov bude ďalej pokračovať PhDr. Jarmila Kuriljuková.

 • V Salóniku školskej jedálne Strednej priemyselnej školy v Snine sa počas konferencie Od programu Erasmus k Erasmus+ odvíjal a postupne hodnotil aj príbeh SPŠ v Snine. Pozvaní boli hostia, bývalí účastníci mobilít a sprevádzajúce osoby.

  Počas konferencie sa zhodnotil prínos implementovaných projektov za obdobie rokov 2006 až 2017 v priereze jednotlivých európskych programov. Program bol rozdelený na časť prezentačnú a na panelovú diskusiu. Počas prezentačnej časti sa účastníkom prihovorili vzácni hostia – pani poslankyňa PSK Nadežda Sirková a za odbor školstva PSK František Marcinčin. V nasledujúcej časti zhodnotili prínos projektových aktivít pre školu, pre účastníkov projektových aktivít sprevádzajúce osoby a prostredníctvom video mostov aj manažéri, ktorí boli za účastníkov stáže zodpovední v zahraničných krajinách – vo Veľkej Británii, v Českej republike a v Nórsku.

 • Dňa 16. novembra 2017 sa uskutočnila milá spomienka na bývalého učiteľa Strednej priemyselnej školy v Snine, ale aj aktívneho a známeho futbalistu telom a dušou. Jeho kolegovia usporiadali pre svojich žiakov futsalový turnaj.

  V športovej hale súťažilo 8 vybraných družstiev v dvoch 4-členných skupinách, ktorých víťazi sa stretli vo finále a druhí zo skupín v súboji o 3. miesto.

  Putovný pohár nakoniec získalo kombinované družstvo III. CEL, keď celým turnajom prešlo bez jediného zaváhania.

  Výsledky:

 • Spoločnosť Didactic Martin s.r.o. aj tohto roku organizuje súťaž MSR v CNC obrábaní, do ktorej sa už pravidelne zapája a popredné v priečky v celkovom hodnotení dosahuje SPŠ Snina.

  Cieľom štvrtého ročníka súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní je:

  • prezentácia úrovne vyučovania programovania CNC strojov a riadiacich systémov najčastejšie používaných zamestnávateľmi na Slovensku.

  • prezentácia vedomostí najlepších študentov stredných škôl v programovaní a riadiacich systémov CNC strojov a vo výrobe súčiastok na CNC strojoch zamestnávateľom.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria