Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
administratíva a korešpondencia ADK
anglický jazyk ANJ
anglický jazyk1 ANJ1
aplikovaná ekonómia APE
aplikovaná fyzika AFY
aplikovaná chémia APC
aplikovaná informatika API
aplikovaná informatika API
aplikovaná matematika APM
aplikovaná mechanika AME
aplikovaný software ASF
autoelektronika AUE
automatizácia AUT
automatizácia prípravy výroby APW
cestná doprava CDO
cestné vozidlá CEV
colná náuka CLA
colníctvo CLN
cudzí jazyk CUJ
cudzí jazyk 2 CUJ
cvičenia z elektroniky CEE
cvičenia z elektrotechnických meraní CEH
cvičenia z elektrotechniky CEL
cvičenia z informatiky CVI
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z priemyselnej informatiky CPI
cvičenia z účtovníctva CUC
cvičenia z výpočtovej techniky CVT
časti strojov CST
časti strojov CST
dejepis DEJ
doprava a manipulácia DPM
dopravná geografia DOG
dopravná prevádzka DPR
dopravná výchova DOV
dopravné a prepravné prostriedky DRK
dopravné tovaroznalectvo DTZ
ekológia EKL
ekonomická prax EPX
ekonomické cvičenia EKC
ekonomika EKO
ekonomika EKO
elektrické zariadenia vozidiel EZV
elektroinštalácie EIT
elektronika ELE
elektrotechnická spôsobilosť ETS
elektrotechnické kreslenie ELC
elektrotechnické kreslenie ELC
elektrotechnické merania ELM
elektrotechnické meranie ELM
elektrotechnika ELK
elektrotechnika ELK
elektrotechnika motorových vozidiel EMW
elektrotechnológia ELG
etická / náboženská výchova ETV-NBV
etická výchova ETV
fyzika FYZ
geografia GEO
grafické systémy GRS
grafické systémy GRS
hospodárska geografia HOG
chémia CHE
informatika INF
informatika a výpočtová technika IVT
konštrukcia elektronických zariadení KEZ
konštrukcia elektronických zariadení KEZ
kontrola a meranie KOM
kontrola a meranie KOM
konverzácia v cudzom jazyku KCJ
literárny seminár LSE
logistika v doprave DLG
manažment osobných financií MOF
manažment osobných financií MOF
matematika MAT
matematika 1 MAT
matematika/konverzácia v anglickom jazyku MAT/KAJ
mechanika MEC
mechanizačné zariadenia MEZ
mechatronika MNK
meranie a diagnostika MED
meranie a diagnostika MED
meranie v strojárstve MSA
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
obchodné právo OBP
odborná konverzácia v cudzom jazyku OKD
odborná prax OPX
odborné kreslenie ODK
odborné kreslenie ODK
odborné písomnosti ODP
odborné písomnosti 1 ODP
počítačová grafika POG
počítačové siete PCI
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktické cvičenia PCV
právna náuka PRN
právo v praxi PVP
prax PXA
prax v odbore PXO
priemyselná informatika PIT
programovanie PRO
programovanie a algoritmy PAA
programovanie a algoritmy PAA
programovanie CNC strojov PCM
programovanie mikropočítačov PMP
programovanie mikropočítačov PMP
psychológia práce PSP
rodinná výchova RVE
rozvoj odboru ROO
ruský jazyk RUJ
ruský jazyk1 RUJ1
sekretárske a asistenské činnosti CSA
seminár z matematiky/fyziky/chémie SEM
sieťové technológie CSC
sieťové technológie I CSC I
sieťové technológie II CSC II
silnoprúdové zariadenia SIZ
slovenský jazyk a literatúra SJL
slovenský jazyk a literatúra1 SJL1
správanie SPR
správanie-nie SPP
správanie-nie SPP
správanie-nie SPR
strojárska konštrukcia STC
strojárska prax SPX
strojárska prax-nie SPX
strojárska prax-nie SPX
strojárska technológia STT
strojníctvo STN
strojníctvo STN
športová príprava SRL
technická grafika TEG
technická grafika TEG
technické kreslenie TCK
technické kreslenie TCK
technika administratívy TEA
technika jazdy TEJ
telekomunikácie TKM
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-A
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-AC
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-B
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-C
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-D
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-E
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-L
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-LE
teoretická časť odbornej zložky TČOZ-LV
tovaroznalectvo TVZ
účtovníctvo UCT
účtovníctvo UCT
udržiavanie a opravy UDO
úvod do sveta práce USP
vedeckotechnické a ekonomické informácie VTE
výchova k podnikaniu VPD
výpočtová technika VYT
webdesign WBN
základy ekológie ZKL
základy ekonomiky ZAN
základy logistiky ZKG
základy programovania ZAP
základy techniky ZTH
základy účtovníctva ZYU
železničné vozidlá ZEV

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Partizánska 1059/23
    069 01 Snina
  • +421 577623813
    fax: 057/7622618
    mobil: 0915938644

Fotogaléria