Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • MEGA SKIPASOVÁ SÚŤAŽ

  ISIC EURO 26 - Preukaz žiaka strednej a základnej školyPripravili sme pre študentov zaujímavú súťaž o skipasy. 
  https://www.facebook.com/328158473954865/photos/a.337447863025926/1736353339802031/?type=3&theater

 • Vianočné prázdniny 22. 12. 2018 - 7. 1. 2019

  a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy

  V súťaži tried o najkrajšiu vianočnú výzdobu, ktorú vyhlásila Žiacka školská rada porota rozhodla takto:

  1. miesto: IV. L a II. A + II. E
  2. miesto: I. C + I. L a III. A
  3. miesto: II. C + II. L, I. A + I. E a III. L

  Vedenie školy k umiestneniu v súťaži triedam srdečne blahoželá a zároveň všetkým žiakom želá príjemné prežitie vianočných prázdnin. Na stretnutie po prázdninách v škole sa tešíme 8. 1. 2019.

 • Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách

  Tohtoročná záverečná bodka, ktorou Stredná priemyselná škola v Snine spečatila svoje aktivity v oblasti bezpečnosti na cestách v rámci projektu Bezpečné mesto Snina 2018, sa niesla opäť v znamení súťaživosti, tvorivosti, šikovných rúk, ale i vedomostí zameraných na problematiku bezpečnosti cestnej premávky, ktorá sa týka nás všetkých, či sedíme za volantom, alebo vo verejnom dopravnom prostriedku, či sme cyklisti, alebo chodci.

  14. decembra 2018 sa na ploche sninskej športovej haly prepojili do pevného zväzku súťaživosť, bezpečnosť a vzdelávanie. 9 základných škôl prijalo pozvanie SPŠ v Snine byť súčasťou športovo-zábavného dopoludnia. Do súťažných tímov vyslali svojich zástupcov, do hľadiska divákov, ktorí počas celého dopoludnia vytvorili priateľskú atmosféru, podporovali súťažiacich a sami sa do niekoľkých súťažných disciplín aj zapojili.

  Zaujímavé podujatie, ktoré napĺňala aj atmosféra adventného obdobia, otvorila riaditeľka školy PaedDr. Romanová, ktorá poukázala na dôležitosť takýchto aktivít  práve pre žiakov základných škôl a poďakovala aj primátorke mesta Snina Ing. Daniele Galandovej za finančnú podporu, prostredníctvom ktorej mohla SPŠ v Snine toto podujatie zrealizovať.

   Pre súťažiacich bolo pripravených 10 rôznorodých súťažných úloh, pri plnení ktorých rozhodoval buď počet správnych odpovedí, alebo rýchlosť splnenia úlohy.  20 súťažiacich bolo súčasťou 5 súťažných družstiev označených farebným tričkom a písmenom A, B, C, D, E. Každé družstvo malo 4 členov,  po 2 zástupcov z dvoch rôznych základných škôl.

  Súťažné dopoludnie sa nieslo v znamení dobrej nálady. Súťažiaci riešili animované križovatky, určovali dopravné značky, svoju zručnosť predviedli aj pri florbalových bránkach. Ich postreh bol potrebný pri hádaní dopravných značiek z mobilného dopravného ihriska a to, ako dobre poznajú pravidlá cestnej premávky, preveril ozajstný test  z pravidiel cestnej  premávky. Emotívnym zážitkom bola ukážka filmového záberu BESIP, ktorú komentoval Bc. Marián Čornanič.  Ten zároveň aj vysvetlil, aké je dôležité poskytnúť ranenému prvú pomoc. Na figurantovi predviedol názornú ukážku, ako dať raneného do stabilizovanej polohy. Zároveň zadal súťažiacim jednu zo súťažných úloh: v priebehu 1. minúty dať jedného člena družstva do stabilizovanej polohy. Diváci i súťažiaci potleskom ohodnotili i ďalšie tvorivé súťažné disciplíny, ktoré zaujali kvalitnými počítačovými animáciami i nápaditou formou otázok: hádanie osobnosti športu, pri ktorom bolo zaujímavé aj používanie svetelného signálu stlačením tlačidla na prístroji, ktorý vyrobili žiaci našej školy. Súťažiaci zvládli aj úlohu, v ktorej mali správne priradiť logo automobilky k štátu, kde daná automobilka vznikla. Všetci prítomní pozorne sledovali i premietanie videosekvencií z reálnej jazdy v meste Snina.

   Do aktivít boli zapojení i diváci a atmosféru spríjemnili svojím tanečným vystúpením žiačky priemyslovky a športovým vystúpením žiaci školy - zápasníci telom i dušou.

  Výsledné hodnotenie znamenalo víťazstvo pre družstvo A, ktoré tvorili zástupcovia škôl: Základná škola Budovateľská a Základná škola s materskou školou  sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou, ale víťazmi sa pre nás všetkých stali všetci súťažiaci, ktorí sa snažili čo najlepšie splniť zadané úlohy a zároveň si obohatili svoje poznatky z oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

  Počas celého súťažného dopoludnia bola vynikajúca súťažná atmosféra nielen medzi súťažiacimi, ale aj medzi divákmi, ktorí svojím potleskom podporili všetkých súťažiacich, za čo im patrí naše veľké ďakujem.

   Vedenie SPŠ v Snine chce poďakovať všetkým, ktorí prišli do športovej haly stráviť spoločne s priemyslovákmi zaujímavé dopoludnie a mestu Snina za poskytnutú dotáciu, bez ktorej by bolo ťažké takúto akciu zrealizovať.

                                                                                    Mgr. Jana Semjonová

 • Študijné odbory SPŠ v šk. roku 2019/2020

  V súlade s rozhodnutím PSK Stredná priemyselná škola v Snine môže v šk. roku 2019/2020 prijať 58 žiakov do štyroch študijných odborov.

 • Junior Freshhh

  Aj v školskom roku 2018/2019 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže Junior Freshhh, ktorej organizátorom je nadnárodná Skupina MOL.

  Na Slovensku je organizátorom a zároveň vyhlasovateľom hry, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom webovej stránky www.junior.freshhh.sk, spoločnosť SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave.

  Hry sa mohli zúčastniť 3-členné tímy študentov všetkých stredných škôl, vrátane 8-ročných gymnázií. Hra pozostáva z online časti a z finále hry, ktoré je realizované prezenčnou formou a bude sa konať v decembri v spoločnosti Slovnaft.

  Online časť hry prebiehala v čase od 13. novembra 2018  do 27. novembra 2018. Mala spolu 7 epizód, ktoré tímy riešili priamo v online systéme a 1 bonusovú úlohu, ktorú riešia tímy mimo online systém. 

  Do súťaže sa zaregistrovali štyri 3-členné tímy vytvorené zo študentov prvého a druhého ročníka študijného odboru technické lýceum. Aj keď naši žiaci do finále nepostúpili, ale všetkými súťažnými kolami prešli a najlepšie výsledky dosiahli žiaci II. L triedy: Viktor Tindula (kapitán),  Jakub PetroBranislav Čorňák.

  Žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za obrovskú snahu „bojovať“ s náročnými úlohami z prírodovedných predmetov a želáme veľa úspechov v budúcom školskom roku J

   

   

                                                                                                            Mgr. Viola Fedinová

 • EXPERT geniality show

  Žiaci Strednej priemyselnej školy v Snine sa aj v tomto školskom roku zúčastnili celoslovenskej žiackej vedomostnej súťaže Expert geniality show, ktorá sa uskutočnila 29. novembra 2018.

  Súťažiaci si mali možnosť zvoliť dve témy zo šiestich - podľa vlastného výberu: Dejiny, udalosti, umenie; Svetobežník; Mozgolamy; Do you speak English? Tajomstvá prírody; Góly, body, sekundy.

  Výsledky budú zverejnené najneskôr 15. januára 2019. Všetci súťažiaci budú odmenení diplomom a tých najúspešnejších čakajú aj vecné ceny.

   

  Našim EXPERTom ďakujeme za účasť a držíme palce.

                                                                                                            Mgr. Alexandra Čovanová

 • Lepšie raz vidieť...

  Lepšie raz vidieť, ako trikrát čítať v zošite. Zažitá školská pravda, ktorú netreba dokazovať. Preto sa žiaci tretieho ročníka, študijného odboru technika a prevádzka dopravy Strednej priemyselnej školy v Snine, rozhodli, že novú tému z predmetu cestná doprava prežijú prakticky.

  Žiaci počas Európskeho týždňa odborných zručností po dohode s pánom Františkom Mergom, konateľom spoločnosti, navštívili Stanicu technickej kontroly v Snine. Počas odbornej exkurzie ich sprevádzali páni Jaroslav Kudláč a Viliam Petro.

  Náplňou exkurzie bola praktická realizácia výkonu emisnej a technickej kontroly, ktorej súčasťou bol aj odborný komentár k jednotlivým pracovným fázam a prebiehajúcim činnostiam a vysoko kvalifikovaný odborný výklad k danej téme.

  Veľkým prínosom bolo, že niektoré merania si žiaci, pod odborným dohľadom, mohli aj vyskúšať a zároveň žiaci dostali aj odpovede na svoje otázky.
              Aj keď sa vraví, že prax bez teórie je slepá, skúsili sme to opačne, pretože niektoré odborné témy na našich žiakov v škole po teoretickej stránke ešte len čakajú, ale v praktickej činnosti ich už mohli vidieť. Takže názorne sa tu prepojila škola s praxou a prax so školou.

  Odborná exkurzia je vždy obohatením vedomostí. Žiaci môžu priamo vidieť, skúsiť, zažiť a pýtať sa odborníkov z praxe. Po exkurzii si žiaci zase sadnú do školských lavíc a doplnia videné a zažité o teóriu, ktorá vždy podporuje prax.  

  A to je jednou z priorít Strednej priemyselnej školy v Snine – podporovať získavanie odborných zručností a kompetencií a ich priame prepojenie s praxou.
   
                                                                                                PhDr. Jarmila Kuriljuková

 • Nielen v škole sa učíme

  Neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v Strednej priemyselnej škole v Snine sú odborné exkurzie, zamerané na plynulý prechod študentov na vysokoškolské štúdium alebo na trh práce. V rámci Európskeho týždňa odborných zručností vyučujúci odborných predmetov so žiakmi 4. ročníka študijného odboru strojárstvo a technika a prevádzka dopravy navštívili spoločnosť ProTech Coating Service, s.r.o. v Prešove a Fakultu výrobných technológií so sídlom v Prešove Technickej univerzity v Košiciach.

  Spoločnosť ProTech Coating Service, s.r.o. vznikla v roku 2006 s cieľom poskytovania profesionálnych služieb v oblasti povlakovania nástrojov a strojných dielcov pre rýchle sa rozvíjajúci automobilový priemysel. Spoločnosť sa tiež venuje vývoju povlakovacích centier. Zaujímavé informácie o rôznych druhoch povlakov, ich vlastnostiach, použití, či o samotnej technológii nanášania nám poskytol konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Paľo, ktorý nám ukázal priestory a prevádzku celej firmy.

  Po prijatí nástroja od zákazníka nasleduje jeho pranie a čistenie ako proces predprípravy samotného povlakovania. Prekvapilo nás, aká je táto činnosť dôležitá pre vytvorenie kvalitného povlaku na nástroji. No nielen povlakovanie, ale aj odpovlakovanie, meranie a kontrola kvality, či samotná expedícia predstavujú veľmi dôsledné a náročné činnosti.

  Pre našich strojárov a dopravákov bola dôležitá informácia, že navštívili firmu, kde sa implementuje najmodernejšia technológia využívaná, ako jediná v strednej Európe, vo všetkých etapách výrobného procesu, ktorá vytvorila zo spoločnosti najväčšie a najmodernejšie zákazkové povlakovacie centrum v Slovenskej republike. Ponúka služby ostrenia a výroby nástrojov aj s logistikou z jedného bodu paralelne, čo prináša jej zákazníkom významnú úsporu času a nákladov. Je len samozrejmé, že spoločnosť využíva vlastné know-how a vlastné pracovné postupy a metódy práce.

  Na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove sme navštívili Katedru procesnej techniky, s ktorou veľmi úzko spolupracujeme, kde nás najviac zaujalo využívanie obnoviteľných zdrojov energie v praxi. Praktické merania v laboratóriu obnoviteľných zdrojov energie boli veľmi zaujímavé a rozšírili sme si znalosti z oblasti tepelnej energetiky, výmeny a šírenia tepla, spaľovania palív, či simulácie rôznych tepelných procesov. Veľmi zaujímavou informáciou bolo využívanie dronu na meranie úniku tepla z budovy pomocou termovíznej kamery umiestnenej na drone aj s praktickou ukážkou.

  Vyčerpávajúce odpovede na naše otázky nám poskytol vedúci katedry prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc. a zástupca vedúceho katedry Ing. Marcel Fedák, PhD.

  Exkurzia v spoločnosti ProTech Coating Service, s.r.o. v Prešove a tiež na Katedre procesnej techniky Fakulty výrobných technológií v Prešove bola pre nás všetkých veľkým prínosom.

  Ing. Eva Kresilová

 • iBobor v Strednej priemyselnej škole v Snine

  V školskom roku 2018/2019 sa naša škola po druhýkrát zapojila do súťaže iBobor. Je to medzinárodná súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem všetkých žiakov o informačné a komunikačné technológie (IKT).

  Cieľom súťaže je iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V  12. ročníku 2018/19 súťažilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl. V kategórii Juniori (žiaci 1. - 2. ročníka) súťažilo na Slovensku 7 775 žiakov, v kategórii Seniori (žiaci 3. - 4. ročníka) súťažilo 4 086 súťažiacich.

  V našej škole v obidvoch kategóriách súťažilo celkom 22 žiakov. Úspešní riešitelia sú tí, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov. Z našich súťažiacich sú to Juniori z II. L triedy: Viktor Tindula získal 64,01 bodov (90 percentil), Jakub Petro získal 56,02 bodov (79 percentil), Tomáš Gribanič 52,02 bodov (73 percentil) a Jakub Piško z II. A triedy získal 62,68 bodov (88 percentil). 

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

  Mgr. Miroslava Mišková
  koordinátorka súťaže

 • SPŠ Snina úspešná na krajskom kole ZENIT v strojárstve

  Krajské kolo už 20. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve sa uskutočnilo 19. novembra 2018  tradične v priestoroch Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove.

  Strednú priemyselnú školu v Snine reprezentovali v kategórii A – Blažej Gnip a Dávid Jankaj, v kategórii C – Marián Tišliar, žiaci IV. A triedy zo študijného odboru strojárstvo. 

  Súťaž pozostávala z dvoch kôl, a to z teoretickej časti a z praktickej časti.

  V teoretickej časti súťažiaci v obidvoch kategóriách vypracovali test z otázok obsahujúcich výber zo základného učiva strojárskych predmetov- technického kreslenia, strojárskej technológie, časti strojov, kontroly a merania.

  V praktickej časti v kategórii A mali žiaci riešiť konštrukčnú výpočtovú úlohu, vytvoriť model a nakresliť technický výkres na počítači pomocou CAD grafického programu, vytvoriť technologický postup obrábania súčiastky, zvoliť nástroje a stanoviť rezné podmienky pre obrábaný materiál a nástroje.

  V praktickej časti kategórie C žiaci mali vytvoriť podľa zadanej výkresovej dokumentácie technologický postup a program pre riadenie CNC stroja.

              Žiakom našej školy sa výborne darilo, o čom svedčí konečné umiestnenie:

  - kategória A: 3. miesto Dávid Jankaj

                         6. miesto Blažej Gnip

  - kategória C: 1. miesto Marián Tišliar

   Víťaz vo svojej kategórii postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční vo februári 2019 v Banskej Bystrici.

  Mariánovi Tišliarovi, ktorý obhájil prvenstvo z minulého roku, srdečne blahoželáme k postupu a držíme palce na celoslovenskom kole.

  Odbornosť je sprievodným prvkom aj pri doplnkových aktivitách, ku ktorým patria aj súťaže, ktorých sa naši žiaci pod vedením svojich učiteľov zúčastňujú.   

                                                                                                                        Ing. Jozef Kováč

      

 • eTwinning

  eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

  eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

  eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy

  Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.

  Naša škola sa od školského roka 2018/2019 zapojila do tohto európskeho programu a realizuje jazykový projekt v nemeckom jazyku pod názvom Kartenaustausch - Zum Geburtstag viel Glück! a získala certifikát. 
   

  Spolu s ostatnými projektovými partnermi (Poľsko, Slovinsko, Turecko) je naším cieľom

  • praktické použitie prebranej slovnej zásoby a gramatiky v úrovni A1/A2,

  • spoznanie historických a kultúrnych udalostí susednej krajiny,

  • nadviazanie kontaktov, spoznávanie sa,

  • komunikácia v priestore Twinspace.

  Počas prvých týždňov žiaci I. L a I. A spolu s realizátorkou projektu Mgr. Miroslavou Miškovou na vyučovaní nemeckého jazyka vytvorili gratulačné pohľadnice k 100. výročiu získania nezávislosti Poľska v cudzom jazyku, ktoré partnerskej  krajine aj odoslali. Do konca decembra majú žiakom prísť ďakovné listy od partnerov.

  Plánujeme ešte množstvo zaujímavých aktivít, ktoré sa budú realizovať počas celého školského roka.

  Mgr. Miroslava Mišková

   

 • Záložka do knihy spája slovenské školy

  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila v auguste 2018 pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018  7. ročník celoslovenského  projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

  na tému: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami, poznávanie histórie a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

  Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci  SPŠ v Snine. Ich snahou bolo vytvoriť  záložky, ktoré budú nielen funkčné, ale aj nápadité. Vyrábali ich podľa vlastnej fantázie a ľubovoľnou technikou. Tvorba záložiek podporila u žiakov rozvoj kreativity, fantázie, manuálnej zručnosti i práce s informáciami z dejín Čechov a Slovákov. Žiaci tento projekt prijali ako príjemné spestrenie vyučovania a my veríme, že v nich podnietil i túžbu spoznávať osobnosti národných dejín, ale i chuť prečítať si ďalšiu knihu.

  Záložky, ktoré boli výsledkom práce žiakov, sme koncom októbra zaslali našej partnerskej škole, ktorou bola SPŠ v Myjave. Sme radi, že tento projekt prispel nielen k nadviazaniu kontaktov medzi našimi partnerskými školami, ale že záložky inšpirovali aj žiakov SPŠ v Myjave.

  Mgr. Jana Semjonová

 • Odborná mobilitná stáž žiakov SPŠ v Snine v zahraničných firmách v rámci VET MOBILITY CHARTER

  Ďalší úspešný projekt SPŠ v Snine  je v záverečnej fáze! Niekoľkomesačná prípravná práca pracovného tímu umožnila 49 žiakom v súvislosti s výzvou ERASMUS+ v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov vycestovať do zahraničia a svoju povinnú dvojtýždňovú odbornú prax zrealizovať v troch hosťujúcich krajinách: v Českej republike v mestách Písek a České Budějovice, vo Veľkej Británii v meste Londýn a v Nemecku v meste Jena.   

  Úspešný projekt Spojenie – prax – škola bol po podpísaní zmluvy s Národnou agentúrou SAAIC  realizovaný v troch hlavných fázach. Prípravnú fázu tvorili aktivity realizované pred vycestovaním účastníkov na mobilitnú stáž, realizačnú fázu zase samotné vycestovanie účastníkov na mobilitnú stáž a prax v zahraničných firmách a porealizačnú fázu, ktorá je určená na práce po ukončení mobilitnej stáže zamerané hlavne na diseminačné aktivity.

   Celý projekt sa nesie v znamení prepojenia teoretického štúdia žiakov v škole s praktickou činnosťou vo firmách, pričom nemenej dôležitou hodnotou je aj rozvíjanie jazykových odborných kompetencií a využívanie IKT technológií v praxi. V súlade s podmienkami ECVET sú v každej fáze projektu špecifikované činnosti, ktoré boli sledované, hodnotené, porovnávané podľa stanovených kritérií. Súčasťou je zároveň aj monitorovanie podľa vlastného programu pravidiel ECVET, ktoré v sebe zahŕňa denný monitoring a osobné listy, ktoré budú podkladom na záverečné hodnotenie žiakov.

               Nedeľa 16. septembra 2018 bola plná očakávaní. 34 študentov zo študijných odborov strojárstvo, technika a prevádzka dopravy a elektrotechnika sa vydalo na cestu na mobilitné stáže do zahraničia. 18 žiakov bolo  umiestnených vo firmách B a K Písek, UNIVERSAL HYDRAULIK CZ s r.o., Putim, HEYCO WERK ĆR s r. o. a ELO+ s r.o. v meste Písek.

  8 žiakov vo firmách Aspera spol s r.o. a Jiho Tech spol s r. o. v meste České Budějovice a 

  vo firme IB Mitte gGmbH - Internationaler Bund v nemeckom meste Jena bolo 8 študentov. Všetky hostiteľské firmy vytvorili pre študentov vhodné pracovné podmienky a pripravili pracovný program v súlade s ECVET podmienkami.

  O týždeň neskôr 23. 9. 2018 odletelo do mesta Londýn 15 žiakov, aby ich na dva týždne prijali hostiteľské anglické rodiny. Sprostredkovateľská organizácia ADC College študentom zo študijného odboru technické lýceum zabezpečila pracovné činnosti kompatibilné s ich študijným zameraním a orientované aj na zlepšovanie si odborných jazykových kompetencií v anglickom jazyku.

  Účastníci projektu sú už zo stáží doma a my sme presvedčení, že hlavný cieľ projektu bol splnený. Nielen prepojenie teórie s praxou, ale aj získanie nových poznatkov, pracovných zručností a návykov,  spoznanie nových krajín,  životného štýlu, návšteva nových miest, prehliadka pamätihodností, množstvo výletov, exkurzií, športových aktivít – aj o tom všetkom bola stáž v zahraničí, za čo patrí veľká vďaka managerovi projektu a sprevádzajúcim osobám, ktoré sa dva týždne naplno venovali žiakom, starali sa o nich a pripravovali pre nich každý deň zaujímavý program. Už teraz sa tešíme na informácie, ktoré získame od účastníkov či už prostredníctvom záverečnej prezentácie Mobilitná stáž mojimi očami, alebo doplnením nových odborných tém do teoretickej výučby, ktoré vzniknú selekciou po diskusii, ktorá bude náplňou nasledujúcich dní.  

                                                             PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy

 • Finančná gramotnosť pre učiteľov

  Finančná gramotnosť - slovné spojenie, ktorému všetci rozumieme. Alebo aspoň si myslíme, že mu rozumieme. Ale ako je to v bežnom živote? Rozumieme svojim financiám? Naozaj robíme správne finančné rozhodnutia? Cieľom nie je iba konštatovanie „viem, čo je finančná gramotnosť“, ale aj aktívne podieľanie sa na jej zvyšovaní a aktívne využívanie v praxi. 

  V rámci Mesiaca finančnej gramotnosti prijala Stredná priemyselná škola v Snine ponuku Nadácie Partners zapojiť sa do tohto projektu a uskutočnilo sa stretnutie učiteľov školy a odborníkov z oblasti financií Mgr. Butalu a V. Hrabovčínovej, zamerané na témy dôchodkové zabezpečenie, správne finančné návyky, finančné plánovanie.

  Stretnutie učiteľov oslovilo, prenikli hlbšie do problematiky požívania osobných financií a vhodného finančného správania sa.

  Zároveň, v spolupráci s Nadáciou Partners, v škole prebieha už štvrtý rok vzdelávací cyklus -Finančná akadémia, ktorý sa rovnako tak venuje edukácii našich žiakov v oblasti financií. Mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Počas šiestich lekcií dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia, čiže ešte skôr, ako dostanú svoju prvú výplatu. Obsah lekcií je v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Vzdelávanie je inovatívne a žiakom sa vytvára priestor na teoretické a praktické aktivity, ktoré upozorňujú na dôležitosť a význam finančnej gramotnosti v každodennom živote a väčšiu finančnú zodpovednos.

  PhDr. Jarmila Kuriljuková
   

 • Jesenné prázdniny

  Od 30. októbra 2018 (utorok) - začiatok jesenných prázdnin do 2. novembra 2018 (piatok) -  koniec jesenných prázdnin.

  Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách 5. november 2018 – pondelok.

 • Riaditeľské voľno

  PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy, v zmysle platnej legislatívy poskytuje žiakom školy

  29. októbra 2018 riaditeľské voľno.

  Dôvod:

  • organizačné a prevádzkové dôvody. 

  Snine 25. októbra 2018                                          

  PaedDr. Alena Romanová                                                                                                                                                riaditeľka  školy

 • Deň PSK

 • Rodičovské združenie 23. 10. 2018

  Rodičovské združenie pri SPŠ v Snine a vedenie SPŠ  zvoláva plenárnu schôdzu  rodičovského združenia, ktorá sa bude konať v priestoroch školskej jedálne dňa

  23. 10. 2018 o 15.30 hod.

  Po jej skončení sa uskutočnia triedne aktívy rodičovského  združenia.

  Program zasadnutia rodičovského združenia 23. 10. 2018:

      a)   plenárne zasadnutie – začiatok o 1530

  1. Otvorenie
  2. Deň Prešovského samosprávneho kraja
  3. Opakované voľby do Rady školy v kategórii zástupca rodičov
  4. Príhovor pani riaditeľky a predstavenie pedagógov
  5. Zmluva o spolupráci školy, rodičov a žiakov pri protidrogovej prevencii
  6. Správa o činnosti Rodičovského združenia v šk. roku 2017/2018
  7. Správa revíznej komisie o hospodárení v šk. roku 2017/2018
  8. Návrh finančného rozpočtu na šk. rok 2018/2019
  9. Diskusia
  10. Návrh a schválenie uznesenia zo zasadnutia
  11. Záver plenárnej schôdze

  b) triednické zasadnutia – začiatok asi o 1630

  1. Otvorenie
  2. Voľba výboru – 1. ročníky zvolia zástupcov do Rodičovskej rady
  3. Aktuálne informácie, prípadne problémy v triede
  4. Diskusia
  5. Záver

  c) zasadnutie Rodičovskej rady - asi o 1715

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Partizánska 1059/23
  069 01 Snina
 • +421 577623813
  fax: 057/7622618
  mobil: 0915938644

Fotogaléria